[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ شمارۀ: ۲۸۳۷۴/ج ا؛ تاریخ: ۲۲اردیبهشت ۱۳۲۹؛ محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

گزارش

محترماً معروض می‌دارد: بنا به گزارش ۱۶۹۸۳/ ج – ۱۱آذر ۱۳۲۹ هنگ ژاندارمری تبریز در تاریخ۱۰آذر ۱۳۲۹ وسیلهٴ آقای شیخ الاسلامی ناظر هزینهٴ ژاندارمری، اطّلاع می‌رسد که یک عدّه از مسلمانان سیسان پرچم و کارت بین رعایا تقسیم نموده‌اند که به منازل خود نصب نمایند تا در موقع هجوم مسلمانان دهات هم‌جوار که در تاریخ ۱۱آذر  انجام خواهد گردید مشخّص باشند. بلافاصله فرماندهٴ گروهان با چند نفر ژاندارم در قریهٴ سیسان حاضر و مشاهده می‌کنند که در کوه‌ها و درّه‌های اطراف آبادی سیسان، مسلمانان اجتماع کرده و قصد حمله به بهائیان دارند. با احضار ۶ نفر از بهائیان و ۶ نفر از مسلمانان، اندرز و نصیحت‌های لازم به آنان داده شده و نیز از طرف آقای جوادی بازپرس شعبهٴ ١ که در محلّ حضور داشته، سخنرانی مشروحی مبنی به رفع اختلافات مرامی و مذهبی ایراد و بالنّتیجه طرفین تعهّد نمودند که به مرام و مذهب یکدیگر توجّهی نداشته و برادرانه زندگی نمایند. فرماندهٴ گروهان با مأمورین به استثنای مأمورین انتظامی مراجعت نمودند. استحضاراً به عرض رسید.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ گلپیرا، [امضاء]

 

 [حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۸۵۸۰، تاریخ: ۲۳آذر ۱۳۲۹ ].

[حاشیهٴ ۲:] انتظامات، ۲۳آذر.

[حاشیهٴ ۳:] ژاندارمری کلّ کشور، عطف به شمارۀ ۲۸۳۷۴/ج ا – ۲۲آذر ۱۳۲۹ مقرّر فرمایید مأمورین مربوطه از هر گونه تظاهر جلوگیری و در حفظ امنیّت محلّ مراقبت لازم به عمل آورند. رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]