[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[مهر]

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

برگ بازجوئی و صورتمجلس

صفحه اول

جلسه-----

نام امین اله

نام خانوادگی طالب فرزند عزت اله

شعبه ۴۲

تاریخ روز ٢٣ دی ۱۳۶۴

کلاسه پرونده ۶/ ٢/ ۵۴۹۸۹/-١

 

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

ضمن عرض سلام، محترماً در خصوص پرونده پیوست اتهامی ١-عزت اله طالب ٢- امین اله طالب فرزند عزت اله باستحضار میرساند بموجب تحقیقات بعمل آمده طبق محتویات پرونده از اعضای فعال حزب ضاله بهائیت و متهم ردیف ٢ متواری و در خارج از کشور در پناه اربابان کفرپیشه خود علیه انقلاب و مسلمین مشغول فعالیت و از عوامل تقویت کننده توطئه علیه جمهوری اسلامی میباشند و اصولاً اینگونه افراد پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از آنجائیکه منافع خود را در خطر دیده‌اند بعنوان مخالفت با جمهوری اسلامی و نظام موجود در ایران از کشور متواری و مسلماً مقداری از اموال خود را آنچه توانسته‌اند بعناوین مختلف از کشور خارج نموده تا بتوانند چند صباحی به زندگی ننگین خود ادامه دهند و اموالی نیز از افراد بجا مانده است که در پایان ذکر خواهد شد که مسلماً نتوانسته‌اند این مقدار را با خود ببرند لذا احتمال دارد این اموال در آتیه توسط ایادی آنها بفروش برسد و وجه حاصله به طرق مختلف بخارج ارسال گردد و از آنجائیکه پرونده نیاز به تحقیقات بیشتری دارد جهت جلوگیری از حیف و میل و تأمین دیون احتمالی تا رسیدگی نهائی و صدور حکم قطعی از ریاست محترم دادگاه تقاضای توقیف کلیه اموال نامبردگان فوق را دارم لازم بتذکر است به استناد صورت پرونده افراد فوق از اعضای حزب ضاله بهائیت بوده و متهم ردیف ٢ در حال حاضر متواری و در خارج از کشور بسر میبرد توضیح اینکه اموال شناسائی شده عبارتند از:

١-دو دانک از طبقه اول و دو دانک از طبقه چهارم ساختمان واقع در [حذف شده] که متعلق است به امین اله طالب فرزند عزت اله در پایان متمنی است بذل عنایت فرموده مرجع سرپرست [ناخوانا] تعیین فرمائید%

دادسرای انقلاب اسلامی تهران در امور اقتصادی

[امضا روی مهر رسمی]

٢٣  دی ۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]