[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۱۹۱۴۱/ س؛ [تاریخ: اواسط اسفند ۱۳۲۶]؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۱۸۶ – ۱۹ بهمن ۲۶ راجع به شکایت تلگرافی اهالی کاشان و شیراز، مراتب ضمن شماره‌های ۱۷۴۱۷/ ۱۴۰۹۶ – ۲۲ بهمن ٢٦ - ۱۹۳٠٧/ ۱۴۶۴۵ – ۲۵ بهمن ۲۶ به عرض رسیده است. در مورد شکایت اهالی کاشمر نیز به استانداری نهم دستور داده شد که از تبلیغات و عملیّات مخالف نظم جدّاً جلوگیری و اسامی بهائی‌ها را نیز که در تلگراف مزبور اشاره شده جزو کارمندان ادارات هستند، با تعیین مشاغل و عملیّات آنها مشروحاً اعلام دارند. نتیجه به عرض خواهد رسید.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۲۳/ ۱۲.

[حاشیهٴ ۲:] ۴/ ۴۱۰۹ – ۲۳ اسفند ۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] ملاحظه شد، بایگانی شود. ۲۴ اسفند ۲۶.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]