[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، [تلگراف]؛ از شهرضا [ به استانداری اصفهان؛ شمارۀ: ۱۳ ]؛ تاریخ اصل: ۷/[۱/۲۳]

 

استانداری

۱۳۶، قبل از وصول تلگراف، این فرمانداری از قضیّه مطّلع، طیّ ۱۲۷۴ – ۲۳/۱۲/۲۲ به شهربانی محلّ دستور جلوگیری و رعایت حفظ انتظامات داده بود و با این که موضوع مرتفع شده، مجدّداً به شهربانی و پادگان محلّ دستور مؤکّد داده شد که محرّکین را معلوم و معرّفی نمایند تا از طریق قانونی مورد تعقیب واقع شوند. ۱۳.

اشرفی

 

 [حاشیه:] بایگانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]