[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری زابل

 

محرمانه – مستقیم

نمره: ۴۱۲۰

تاریخ: ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۱

 

وزارت کشور

گزارش رسیده از شهربانی زابل حاکی است عدۀ از بهائیها در هفته سه شب محفل دارند و اکثر شبها در منزل ستوان معنوی افسر ارتش امور اداری هنگ سوار تشکیل میشود و عده آنها قریب به ۶۰ و ۷۰ نفر میرسد و اخیراً حاجی محمد یوسف حسین نجفی که مبلّغ آنهاست به زابل وارد و در تمام جلسات مشغول به تبلیغ است و چند نفر از افسران ارتش هم باین مجالس حضور بهم میرسانند جهت استحضار بعرض رسانید هر طور مقتضی است مقرر فرمائید رفتار شود.

کفیل فرمانداری زابل

[امضاء]

[مهر- ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۴۱۲۰

بتاریخ: ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۱

 

[مهر- اداره سیاسی]

شماره ۵۳۸۷ تاریخ: ۳ اسفندماه ۱۳۲۱

 

[مهر- فرمانداری زابل]

نمره: ۱۸۳

بتاریخ: ۸ بهمن ماه ۱۳۲۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]