[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ

شماره: ۲۲۴۱ رس

ضمیمه: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره.-----

 

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود

 

بخشنامه

محرمانه – مستقیم

فرمانداری

طبق اطلاع رسیده عناصر بهائی مسلک پس از تحویل گرفتن محفل با اینکه در آنجا جلسات و یا تبلیغاتی ندارند ولی تحت عنوان دید و بازدید فامیلی در منازل یکدیگر بطور دسته جمعی اعم از زن و مرد و بچه بعنوان ادای فریضه مجتمع میشوند چون مطابق اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دینوی و مخل نظم باشد ممنوع میباشد قدغن فرمائید با تدبیر و مسالمت این امر را تحت نظر گرفته و بر طبق وظیفه قانونی که دارند اقدامی بعمل آورند که از این قبیل مجامع خود داری شود. م

وزیر کشور

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

۴۲- بهائیان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]