[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ از دفتر شاهنشاهی ]؛ شمارۀ: ۵۸۵؛ ۱شهریور ١٣٢٣؛ محرمانه

 

جناب آقای ساعد، نخست وزیر

به امضای علی‌اکبر فروتن شرحی راجع به زد و خورد بین اهالی شاهرود که منجر به قتل سه نفر گردیده به پیشگاه مبارک ملوکانه عرض شده است. عین معروضه به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی، [ امضاء: حسین سمیعی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] عطف به سابقه اقدام نمایید. ۱۴شهریور

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، جوابی برای دفتر مخصوص شاهنشاهی تهیّه نمایید که در این خصوص اقدامات مؤثّری شده و بازرسان مخصوص با عدّه[ای] ژاندارم به شاهرود رفته و قضیّه خاتمه یافته، منتظر گزارش بازرسان اعزامی هستیم. [امضاء].

[حاشیهٴ ۳:] پیشینه، ۲۰شهریور ١٣٢٣.

[حاشیهٴ ۴:] ضمیمه شد. ۲۱شهریور

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]