[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

با کمال احترام بعرض میرساند. سحرگاه روز هفدهم شهریور ماه جاری هفت نفر از بهائیان مظلوم یزد که بموجب حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اعدام محکوم شده بودند اعدام می‌شوند و موجبات تأثر و اندوه و نگرانی و اضطراب هزاران عائلۀ بهائی در کشور عزیز ایران فراهم میگردد.

در اطلاعیۀ صادره از طرف دادسرای انقلاب اسلامی یزد که در صفحۀ آخر روزنامۀ کیهان مورخ سه شنبه ۱۸ شهریور ١٣۵۹ درج گردیده بود با کمال تأسف و با اشاره بگزارشات ادارۀ مرکز اسناد ملی انقلاب اسلامی ایران که هیچیک از اسناد مورد اشاره در معرض قضاوت عمومی گذاشته نشده است بهائیان را ائمه کفر و افرادی خودفروخته، دشمن اسلام و خائن بقرآن کریم و خادم آمریکا و اسرائیل و جاسوس علیه انقلاب اسلامی ایران دانسته و مهمتر آنکه محفل بهائیان یزد یک ارگان جاسوسی معرفی شده است که این اتهامات قویاً و شدیداً از طرف جامعۀ بهائی تکذیب می‌شود.

جامعۀ بهائیان ایران همواره و بخصوص پس از انقلاب اسلامی ایران بکرات و در کمال صداقت و باستناد آثار و نوشتجات بهائی باولیای محترم امور کتباً و شفاهاً اصول معتقدات خود را که اعتقاد بوحدانیت الهیه و وحدت اساس ادیان و اعتقاد بمظاهر مقدسۀ الهیه مخصوصاً حضرت رسول اکرم (ص) و ائمۀ طاهرین صلواة‌الله علیهم اجمعین و لزوم تمسک بدیانت و معنویت است اعلام و معروض داشته‌اند که بهائیان هرچند مروج وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و اتحاد و اخوت بین عموم افراد بشر هستند ولیکن طبق معتقدات خود بمملکت و میهن خویش تعلق شدید دارند و خدمت بملک و ملت را فریضۀ حتمیه خود میشمرند و از مداخله در امور سیاسیه علیرغم ایراد و اعتراض خرده‌گیران بالمره ممنوعند و از هر گونه توطئه و دسیسه و خیانت بر کنار. با هیچ حزبی ارتباط ندارند و به هیچیک از دول خارجه متوسل و متشبث نشوند و مرتبط نگردند بلکه بموجب هدایت موسس تعالیم بهائی که "علیکم بولاة الامور و ملاذ الجمهور" است در مواقع بروز شدت و بلا و مصیبت و ابتلا به اولیای محترم امور تظلم و دادخواهی میکنند اگر احقاق حق فرمودند فنعم المطلوب والا آنچه واقع شود در کمال توکل و تفویض تحمل کنند و امور را به اراده و تقدیر حی قدیر واگذار نمایند و آنجناب که اکنون بر مسند عدالت و انصاف جالس و در زمره ولاة امور و ملاذ جمهور در کشور عزیز ایران محسوبند تصدیق میفرمایند که بحمدالله جامعۀ بهائیان ایران در مدت ١٩ ماهی که از انقلاب اسلامی ایران میگذرد با وجود تحمل انواع ظلم و ستم از ضرب و شتم و نهب و غارت اموال و تخریب اماکن و قتل نفوس بقدر سر موئی از این دستور تجاوز نکرده و جز طریق تظلم و دادخواهی و تسلیم و رضا راهی نپیموده است.

با توجه بمراتب فوق آیا عدالت و انصاف اسلامی اقتضا میکند افرادی که حسب آثار و تعالیم بهائی دارای چنین معتقداتی هستند بعنوان ائمۀ کفر و افراد خودفروخته و خادم آمریکا و اسرائیل و خائن بقرآن کریم و دشمن اسلام و جاسوس علیه انقلاب اسلامی ایران معرفی گردند و علاوه بر اتهامات سابقه چنین اتهامات عجیب و سنگینی به آنان نسبت داده شود و اذهان هموطنان عزیز نسبت به این جامعۀ مظلوم و بیدفاع مشوب گردد؟ مبین تعالیم بهائی بیش از شصت سال پیش بیانی فرموده‌اند که بهائی حقیقی در هر زمان و در هر مرز و بوم و مملکتی که ساکن باشد این بیان را نصب العین خود قرار داده و میدهد و بدان عامل است و آن بیان اینست "هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت بوطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و مضرت ملت".

در اطلاعیۀ دادسرای انقلاب اسلامی یزد علاوه بر اتهامات فوق‌الذکر به افراد جامعه بهائی، محفل بهائیان یزد بعنوان یک ارگان جاسوسی معرفی شده است که موجب کمال تأسف و تعجب است زیرا محفل روحانی بهائی بهیچوجه حق مداخله در امور سیاسی و مملکتی را ندارد و وظیفۀ آن ادارۀ امور روحانی و اجتماعی و رفع مشکلات افراد جامعۀ بهائی در آن محل است. در آثار بهائی که خوشبختانه در دسترس اولیای محترم امور دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد وظائف محافل روحانیۀ بهائی و اعضاء آن از جمله بشرح زیر توضیح و تعیین گردیده است.

خلوص نیت و پاکی فطرت، عدم تعرض بحکومت و عدم مداخله در سیاست و تشویق مستمر بهائیان بر تمکین حکومت و خدمت بملک و ملت و منع از آنچه سبب فتنه و فساد است و محبت و خدمت بی‌شائبه و دوستی با عموم، تربیت اطفال و تعلیم علوم نافعه و تأسیس مکاتب و تدبیر وسائط صنعت و کسب و زراعت، اعاشۀ فقرا و اعانۀ ضعفا و تکفل مخارج صغار و ایتام و ارامل و مرضی، اصلاح و تدبیر امور افراد و صیانت نفوس و حفظ ناموس و تقویت روحیۀ تعاون و تعاضد بین افراد جامعه. آیا انصافاً محفل روحانی بهائی را که چنین وظائفی بر عهده دارد و ٩ نفر از اعضاء آن از طرف بهائیان هر محل برای مدت یکسال انتخاب میشوند و هیچگونه مقام و منصبی ندارند میتوان ارگان جاسوسی تلقی نمود؟ اکنون در کشور عزیز ایران و سراسر جهان هزاران محفل روحانی بهائی در هر شهر و نقطه‌ای به انجام وظائف روحانیه خود که فوقاً بعرض رسید قائمند و تا کنون ادنی انحرافی از وظائف روحانیۀ خود نجسته‌اند و نعوذبالله باتهام توطئه و دسیسه و جاسوسی و خیانت بملک و ملت متهم نشده‌اند.

از آن مقام رفیع و محترم رجا و استدعا دارد بمفاد آیۀ کریمه "اعدلوا و هو اقرب للتقوی" به این جامعۀ مظلوم و ستمدیده و مطیع و خدمتگذار و علاقمند بکشور عزیز ایران که سالها طعم ظلم و ستم چشیده و اکنون در پناه حکومت عدل اسلامی است بدیدۀ عدالت و انصاف نظر فرمایند و تأمین حقوق انسانی و اجتماعی و حفظ جان و مال و ناموس آنان را وجهۀ همت خود قرار دهند و هزاران عائلۀ مضطرب و نگران بهائی را مستریح الفواد فرمایند و اجازه نفرمایند انعکاس اینگونه اعمال در سایر ممالک جهان به حیثیت و اعتبار حکومت جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند.

 

از طرف جامعۀ بهائیان ایران

صمیمی

مجذوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]