[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] روزنامه شورای

 [تاریخ:] ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:]  ۵۵

 

حظيرة القدس کرمانشاه با آرامش اشغال گردید

کرمانشاه - چون بر اثر سخنان آقای فلسفی و حوادث مرکز احساسات ملی و مذهبی اهالی غیور کرمانشاه بشدت تحريك شده بود و از طرف مقامات انتظامی این شهر احتمال اغتشاش و حوادثی علیه فرقه بهائی میرفت، لذا برای جلوگیری از وقایع نامطلوب و بروز زد و خورد بین مسلمین و افراد بهائی و همچنین جهت تسکین و آرامش احساسات مردم غیور و متدین این شهر کمیسیون امنیت چنین مقتضی دانست که محل یا محفل حظيرةالقدس بهائیان تحت نظر شهربانی و ژاندارمری قرار گیرد و به همین جهت مأمورین شهربانی و ژاندارمری حظيرةالقدس کرمانشاه را اشغال کردند و افراد بهائی را تحت کنترل شدید و دقیق قرار دادند این اقدام مذهبی و ملی که برای برانداختن يك دسته از افراد خائن و وطن‌فروش و بی‌دین صورت گرفت موجب کمال خوشنودی اهالی کرمانشاه گردیده و اکنون اهالی با نهایت نظم و آرامش مشغول تنظیم طومارهای مختلفی برای مقام شامخ سلطنت و حضرت آیت‌الله بروجردی و مجلسین سنا و شورای ملی و آقای فلسفی میباشند و تلگرافاتی نیز برای اولياء امور مخابره شده است.

اکنون وضع شهر کرمانشاه آرام و ساکت است و مأمورین انتظامی کلیه افراد بهائی را تحت نظر گرفتهاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]