[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۱ آذر ۶۷

شماره: ۳۱۶۱

پیوست: -----

واحد: -----

 

آقای: بیژن میرزائی

دانشجوی رشته: جغرافیا

دانشگاه: اصفهان

تقاضای رسیدگی به پرونده شما واصل گردید با توجه به محتویات پرونده شما و اینکه جنابعالی به اتهام وابستگی به فرقه ضاله از ادامه تحصیل منع شده‌اید لازم است جهت ادامه تحصیل خود برگ [ناخوانا] [اعلام] برائت از فرقه مذکور در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور را برای این هیأت ارسال (فتوکپی اعلام برائت) تا بررسی و اخذ تصمیم گردد در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد%

هیأت اجرائی بررسی دانشجویان تعلیقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[پایین نامه فتوکپی کارت دانشجویی]

شماره: [حذف شده]

[آرم] دانشگاه اصفهان

کتابخانه دانشگاه

[مهر] تا تاریخ ۱ شهریور ۱۳۵۹ تمدید شد

سال تحصیلی ۱۳۵۸ – ۱۳۵۷

[عکس و مهر و امضا] [بیژن میرزائی]

نام و نام خانوادگی: بیژن میرزائی

سال: اول

گروه: جغرافیا

دانشکده: ادبیات

شماره کارت تحصیلی: [حذف شده]

[فتوکپی از پشت پاکت نامه]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه اصفهان

 

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۶۲

شماره: ۳۱۰

[مهر:] محرمانه

 

سفارشی دو قبضه

 

اصفهان

[حذف شده] – آقای بیژن میرزائی

 

[مهر] شماره ۶۹۴

[مهر پستی]

 

 

[فتوکپی روی پاکت نامه]

فرستنده: اصفهان – دانشگاه اصفهان – صندوق پستی ۲۳ – شورای پذیرش

 

[۳ مهر:] محرمانه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]