[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری استان دهم؛ شمارۀ: ۵۴۲؛ [ تاریخ: اواخر آبان ۱۳۲۹ ]؛ محرمانه

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۷۴۳۳/ م صادره از ادارۀ انتظامات، اشعار می‌دارد که هیأتی مرکّب از نمایندگان استانداری و ژاندارمری و دادگاه به محلّ اعزام و رفع اختلاف و نگرانی اهالی بروجن شده است.

استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ سیاسی، ۴ آذر.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۸۷۸، تاریخ: ۵آذر ۱۳۲۹ ].

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۵آذر ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۴:] سابقه ضمیمه شد، ۵آذر.

[حاشیهٴ ۵:] خیلی فوری است. نامهٴ شمارۀ ۷۴۳۳/ م ضمیمه شود. ۶آذر ۱۳۲۹.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]