[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[فتوکپی چک]

 دهم بهمن ماه ۱۳۶۳

بانک ملی ایران

شعبه: قابل پرداخت در کلیه شعب تهران

[شماره:] ۱۱۹ / ۵۳۷۴۰۹

١/ ج

 

[آرم]

بموجب این چک مبلغ دو میلیون ریال تمام

۲۰۰۰۰۰۰ RIALS ریال

بحواله کرد: دادستانی کل انقلاب اسلامی بابت [ناخوانا] حقوق کار آقای پرویز بیضائی در بیمارستان بانک ملی بدرخواست آقای پرویز بیضائی و یا حامل بپردازید.

پرداخت این چک متعهد میشود.

بانک ملی ایران

اسم و امضا]

 

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

چک بانکی بمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال + وجه نقد بانک ملی به مبلغ ۲۴۴۲۴۰ ریال= ۲۲۴۴۲۴۰ ریال بحساب جاری ۹۰۰۲۸ شورای عالی قضایی برگشت حقوق ۵ سال زحمت در بهداری بانک ملی ایران

شماره پرونده ۶۱/ م / ۲۴۵۹۲ /۲۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]