[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

آقای حسین اله کرم از نظر و طرف کمیته اسلامی بلامانع بوده و خواهشمند هیچگونه مزاحمتی برای ایشان ایجاد ننمائید و ایشان برای بهائیت آزاد و کسی از مسلمانها حق اذیت ایشان را ندارد در صورتیکه ایشان اگر به ضد مملکت اقدام نماید در غیر این صورت ایشان در دین خود بنا به فرمایش امام آزاد میباشد اگر کسی مزاحم ایشان شد با کمیته که به فرمان امام میباشد طرف میباشد.

[اسم و امضا]

٣٠ بهمن ۵۷

[امضا]

٣٠ بهمن ۵۷

نادر حقیقی [امضا]

ستاد انقلاب اسلامی شیراز امام خمینی

[مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]