[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرماندار اصفهان؛ شمارۀ: ۴۳۲؛ مورّخهٴ: ۲/۳/۲۳؛ رونوشت نامهٴ فرماندار شهرضا

 

به وسیلهٴ آقای مهدوی، آقایان: شیخ محمّدهادی فرزانه، میرزا محمّدخلیل امام‌جمعه، حاج میرزا فضل‌الله حجازی، سراج الدّین هدایت، حاج علی ناظم، حاج محمّدکریم نعیم و غیره

در جواب مشروحهٴ مورّخ ۱/۳/۲۳ شما اشعار می‌دارد: در این باب دیروز آقای حاج ابوالقاسم نوّاب از طرف شماها به این جانب مذاکره و جواب مقتضی دادم. بدیهی است که اظهارات این جانب را ابلاغ نموده. علیٰ‌ایّ‌حال برای آخرین مرتبه خاطر نشان می‌نمایم: هر کسی، دارای هر سمت و مقامی باشد، تحت هر عنوان و بهانه که در صدد اختلال امنیّت عمومی برآید، به اشدّ وجوه تعقیب و مجازات خواهد شد.

فرماندار شهرضا

شمارۀ ۴۳۲ – ۲/۳/۲۳؛ محرمانه، مستقیم؛ رونوشت شرح بالا با رونوشت مشروحهٴ واصله به فرمانداری، جهت استحضار به ادارۀ استانداری استان دهم تقدیم می‌شود.

فرماندار شهرضا، اشرفی، امضاء

برابر با اصل است، [امضاء]، ۶/۳/۲۳

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]