[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ----- ماه-----١٣

شماره-----

 

خانم فروغ صمیمی بر حسب مشاوره و مشورت جلسه عالی اسلامی اصفهان در دفعه اول از شما خواهش میشود فوراً بروجن را ترک و از ادامه بکار در این محل خودداری کنید

اگر سهل‌انگاری در اینمورد بعمل آمد وقایع ناگوار و بدی را که منجر به از دست دادن عفت و ناموس است در انتظار شماست اصولاً بنفع شماست که از آموزگاری جداً کناره بگیرید

"جامعه اصلاح و هدایت اطفال باسلام"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]