[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ [ شماره ندارد؛ تاریخ: ۲۴/۳/۱۳۲۳[۱] ]؛ فوری است

 

استانداری دهم

به امضای محمّدباقر جاوید و چند نفر از بهائیان مقیم شهرضا تلگرافی از اصفهان رسیده است مبنی بر این‌که عدّه‌ای از مفسده‌جویان مردم را به هتّاکی به بهائیان تشویق و تحریک نموده و در معابر به آنها سنگ می‌پرانند و حتّیٰ درب منازل بهائیان را می‌سوزانند و چاه‌های آب را که در خانه‌های خود حفر نموده‌اند، پر می‌کنند و به اضافهٴ جلسات متعدّدی به ریاست آقایان سراج و امام جمعه و حاجی حسن کسائب تشکیل و تصمیماتشدیدی علیه  آنان اتّخاذ نموده‌اند، به طوری که روز اوّل خرداد ماه سال جاری در حدود پانصد نفر در محلّی اجتماع و قصد آزار بهائیان را داشته‌اند که در اثر تدابیر فرمانداری و شهربانی متفرّق شده‌اند ولی چند روز است که فروش خواروبار را به بهائیان تحریم نموده‌اند. قدغن فرمایید از هر نوع تظاهرات و عملیّاتی که مخالف نظم و امنیّت محلّ است، جدّاً جلوگیری و نتیجه را اطّلاع دهید.

وزیر کشور

مدیر کلّ، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]