[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۵ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۵۹

 

پاسخ بهذیانات روزنامه تایمز!

تنفر و انزجار شدید مردم از جعلیات یک فرد انگلیسی!

دایه‌های مهربانتر از مادر! و دوستان! نزدیکتر از خود بما، هر موقع روی سیاست روز و مقتضیات عصر از ما دلسوزی میکنند و با ماسک علاقمندی بما و دوستی و همسایگی با ایران چه سیاستمداران آنها و چه جراید و مطبوعاتشان، روی منافع خود، مطالبی بر علیه ملت مسلمان ایران بدروغ گفته و منتشر میسازند که البته ملت ایران کمتر بآن هذیانات واقف و مطلع میگردد تا در مقام تکذیب و دفاع برآید ولی آنها از همین گفته‌ها و نوشته‌ها بنفع خود استفاده میکنند و بضرر ما نتیجه میگیرند و کسی هم نیست که رسماً و رأساً اعتراض کند و دهان گویندگان اخبار دروغ و جعلی را خورد و خمیر کند...

... روزنامه مزبور مینویسد که دولت ایران مصمم است که حقوق اقلیت‌های مذهبی را در ایران حفظ کند و جلوی روحانیون را که می‌خواهند تسلط از دست رفته را با تهدید! حقوق اقلیت‌های مذهیی [مذهبی] بدست آورند بگیرد...

... در جای دیگر سنگ افراد بهائی را بسینه کوبیده و آنها را اقلیت مذهبی نامیده و خواسته است به این اسم بر اسامی و تعداد اقلیت‌های سه‌گانه ایران که قانون اساسی تعیین کرده و عبارت از یهود – مسیحی – زردشتی است یک مذهب! دیگر بیفزاید!...

... بعلاوه اقلیت‌های سه‌گانه که فوقاً ذکر شد همیشه در ایران مورد حمایت و پشتیبانی دولت و ملت ایران بوده‌اند و تا وقتیکه بر علیه ملت ایران و منافع آن اقدامی نداشته باشند در ادامه کسب و کار و رفتار دیانتی خود آزادند ولی عده‌ای گمنام بینام اغنام الله نه بآن قدری هستند که قابل ذکر باشند و نه در جزو اقلیت مذهبی محسوب توانند شد زیرا آنها دارای مذهب نیستند و ساخته آنها صورت مسلک داشته آنهم برای پیش بردن مقاصد و منافع همسایگان هم‌جوار که در آن وقت تخم نفاق و شقاق را پاشیدند و خواستند از این دودستگی نتایج دیگری بدست آورند.

روزنامه تایمز چه معرفت و آشنائی با مذهب بهائی دارد و چه سابقه و اطلاعاتی از تعداد آنها و افکار علمای ایران و مردم آن دارد و چگونه بجعل ترهات روزنامه خود را آلوده میسازد و مردم را به اقدامات خلاف انتظار متهم میسازد و دولت را با علماء بدبین و مظنون مینماید و آنها را باالعکس [بالعکس] از اولیای دولت مکدر و دلسرد میسازد، مگر تمام این حرف‌ها برای گل آلود کردن آب و گرفتن ماهی نیست؟ مگر فقط برای رضای خدا و دلسوزی ملت ایران است؟!...

... در امور سیاسی هر... میخواهی بنوبس [بنویس] و هر نامربوطی نسبت بمسائل روز داری بگو، اما در خصوص اینکه پیروان باب و بهاء دین دارند و جزو اقلیت‌های مذهبی هستند و دولت ایران حمایت از آنها دارد! بکلی هذیان و مزخرف است و دولت دخالت علماء را از این کار جلوگیری نکرده و مهملات دیگر تو بکلی از شأن تو دور و بکلی دروغ است...

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]