[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

سواد تلگراف رمز مالیه شیراز

نمره: ۲۰۹۵

 

وزارت مالیه - بموجب راپورت جهرم ۱۸ فروردین انقلابات در آنجا رخ داده جمعیت به منازل متهمین به مذهب بهائی حمله ۱۵ نفر را مقتول نموده اند من جمله بخانه تحصیلدار مالیه ریخته اند خود مشارالیه فرار کرده منزل او را که هفتصد تومان هم وجه مالیات آنجا بوده غارت کردند قضیه برای اقدام فوری اداره لشکری مراجعه تفصيل و نتیجه اقدامات با پست نمره ۱۴۴۶

هال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]