[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] شوری

[تاریخ:] ۱۹ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۸

 

مامورین انتظامی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کردند

بشرویه – پریشب بر اثر اختلاف و نقاری که از چندی قبل بین مسلمین و بهائیان وجود داشت و گویا در این منطقه بهائیان اقدام بعملیات خلاف کرده و با این کار خشم و تعصب اهالی مسلمان بشرویه را تحریک نموده بودند ناگهان عده‌ای از اهالی نیمه‌شب بدر منازل بهائیان رفته و در خانه‌هایشان را با نفت آلوده کرده و آتش زدند و قصد داشتند بداخل خانه‌ها رفته و بهائیان را تادیب نمایند ولی مامورین انتظامی با خبر شده و اهالی را دعوت بآرامش نموده و متفرق کردند و مسئولین امر وعده رسیدگی دقیق بموضوع اختلاف و تحریکات بهائیان را باهالی دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]