[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ شمارۀ: ۱۴۶۶۱/ ن؛ [ تاریخ: ۲۳/۸/۱۳۲۹ ]؛ فوری است

 

استانداری دهم

عطف به شمارۀ ۱۱۶۹۰ – ۱۳/۸/۲۹ عین تلگراف شمارۀ ۳۹۳۰، مورّخهٴ ۲۱/۸/۲۹ مصطفیٰ اشراقی و چند نفر دیگر از اصفهان، تقدیمی به مقام نخست وزیری در شکایت از سوزاندن خانه و دکّان و متواری شدن رعایا و عدم تأمین جانی جهت استحضار تلواً ایفاد می‌دارد. خواهشمند است مقرّر فرمایند به موضوع شکایت رسیدگی فرموده و از نتیجهٴ اقدامی که در رفع شکایت و جلوگیری از هرگونه تظاهرات و تحریک معمول می‌دارند، ضمن اعادهٴ مرجوعه و صدور پاسخ شاکیان، ادارۀ انتظامات را مستحضر فرمایید.

رییس ادارۀ انتظامات

وسیلهٴ فرمانداری اصفهان، رونوشت برای اطّلاع آقای مصطفیٰ اشراقی ارسال گردد. [امضاء]، ۲۳/۸

رونوشت عطف به مرجوعهٴ شمارۀ ۲۲۸۸۵ – ۲۲/۸/۲۹ جهت استحضار ریاست کلّ دفتر نخست وزیری ایفاد می‌گردد.

رییس ادارۀ انتظامات، [امضاء]، ۲۳/۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]