[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ اطّلاعات و آمار؛ شمارۀ: ۴۰۵۴؛ [ تاریخ: ۲۸/۷/۳۰ ]

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی مورّخهٴ ۲۸/۷/۳۰ نجف‌آباد جهت اطّلاع ذیلاً درج می‌شود:

به قرار اطّلاع دیروز طرف غروب عدّهٴ کثیری اهالی در بازار نجف‌آباد اجتماع نموده، چند نفر از بهائی‌ها را مضروب و گویا یک نفر هم به نام محمّد پسر[۱] حسین‌علی کیوانی[۲] در باغ فوت کرده است.

از طرف رییس ادارۀ اطّلاعات و آمار، [امضاء]

 [حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۱۳۳۴۶/ ن – ۱/۸/[۳۰].

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه دارد، پیوست شود، ۱/۸/۳۰.

[حاشیهٴ ۳:] آقای آجودانی، ۱/۸.

[حاشیهٴ ۴:] ضمیمه شد، ۵/۸/۳۰.

[حاشیهٴ ۵:] بایگانی شود، ۵/۸/۳۰.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل: میر.

٣- در نسخهٴ اصل: کیوان.