محمد جعفر، یکی از بهائیان هرمزک، که دو برادر و دو پسرش را کشتند