قسمتی از سقف ویران شدۀ طویلۀ متعلق به یکی ازروستائیان بهائی