عکسی از تخریب املاک بهائیان، کتاب‌ها، نامه‌ه و وسایل منزل