ورودیه منزل یکی ازخانواده‌های بهائی ساکن هرمزک. روحیه خانم، یکی از اهالی قریه، از اتاق بالا پائین آمد ودر مقابل این پله‌‌ها به دست مهاجمین کشته شد. بعد از او، برادرش، علی اکبررا هم به پائین آوردند و درمقابل همین پله‌ها کشتند.