[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برقی-گازی-نفتی

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی گرگان

شماره ۱۰۴

تاریخ ۱۴ فروردین ۶۸

 

از اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی

به آقای مسعود مسعودی

عطف بنامه شماره ٩٩ [تاریخ:] (١٣فروردین ۶۸) ن [ناخوانا]

احتراماً بدینوسیله به اطلاعتان می رسانیم در بر رسیهائی که بعمل آمده و بنا اعتراف کتبی مورخه ٢٨ خرداد ۶۶ شخص جنابعالی که معتقد به فرقه یهائیت میباشد. این اتحادیه از دادن پروانه کسبی بشما معذور می باشد خواهشمند است نسبت به تعطیل مغازه خود اقدام فرمائید و در غیر اینصورت اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

رئیس اتحادیه صنف تعمیر کاران لوازم خانگی گرگان

حاج [ناخوانا] اسکندری

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت اداره محترم اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]