[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برقی-گازی-نفتی

 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی گرگان

 

شماره ۱۰۴

تاریخ ۱۴ اردیبهشت ١٣۶۸

پیوست -----

 

از اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی

به آقای مسعود مسعودی

عطف بنامه شماره ٩٩ – ١٣ اردیبهشت ١٣۶۸ ن [ناخوانا]

احتراماً بدینوسیله به اطلاعتان می رسانیم در بررسیهائی که بعمل آمده و بنا اعتراف کتبی مورخه ٢٨ تیر ١٣۶۶ شخص جنابعالی که معتقد به فرقه یهائیت میباشد. این اتحادیه از دادن پروانه کسبی بشما معذور می باشد خواهشمند است نسبت به تعطیل مغازه خود اقدام فرمائید و در غیر اینصورت اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

رئیس اتحادیه صنف تعمیر کاران لوازم خانگی گرگان

حاج محمد اسکندری

[امضا روی مهر رسمی]

اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی گرگان

برقی-گازی-نفتی

تاسیس ١٣۶١

 

رونوشت اداره محترم اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی

[آدرس]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]