[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شورای مرکزی اصناف تهران

بسمه تعالی

۱۶-۴۶

٧/-٢- [تاریخ:] ۱۵ تیر ٨٩

تاریخ

شماره

پیوست

 

اداره اماکن عمومی استان تهران

سلام علیکم

احتراماً بپیوست تصویر گواهی اشتغال موقت آقای ولی الله علیزاده بنشانی [حذف شده]  تقدیم و به استحضار میرساند بر اساس اعلام نظر امور اتحادیه های این شورا از آنجائیکه نامبرده جزء فرقه ضاله بهائیت بوده و جهت تعیین تکلیف طی دعوتنامه شماره ٣٧٨٢٠ /ص مورخ ۶ اسفند  ۶۶ به این شورا دعوت گردیده مستدعی است دستور فرمایند تا تعیین تکلیف پروانه قبلی نسبت به تعطیل و پلمپ این واحد اقدام  و از نتیجه این بخش را مطلع فرمایید./خ

شورای مرکزی اصناف تهران

بخش بازرسی به شکایات محمد پور مزرعه

[امضا روی مهر رسمی]

٢٢ [تاریخ:]١٠ اردیبهشت    ۶۶

رونوشت:

١-اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

٢- امور اتحادیه ها بازگشت بنامه فوق الاشاره

٣- بخش بازرسی و شکایات

[مهر رسمی]

شماره ١٢

تاریخ ۱۶ شهریور ۶۷

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۲۶۰۵۴ [تاریخ:] ١٠ اسفند  ۶۶

[آدرس]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]