[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

شعبه دوم اجرای احکام کیفری شهرستان سنندج

نامه صادره

 

شماره نامه: ۸۹۱۰۱۱۸۷۱۵۲۰۱۵۹۶

شماره پرونده: ۸۸۰۹۹۸۸۷۱۳۱۰۰۶۵۸

شماره بایگانی شعبه: ۸۹۱۳۹۵

تاریخ تنظیم: ۱۶ بهمن ۱۳۸۹

پیوست: -----

 

فرمانده محترم پاسگاه انتظامی ویژه منابع طبیعی سنندج

سلام علیکم

به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۷۱۶۰۰۹۵۸ صادره از ۱۰۴ دادگاه جزائی سنندج که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای عزت‌الله گونیائی فرزند احمد روستای دربنده به رفع تصرف از مقدار چهارده هزار و هفت صد و ده متر مربع از اراضی ملی در روستای مذکور شده‌اند با هماهنگی و حضور نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج مفاد حکم رفع تصرف را اجرا نموده و نتیجه ظرف پانزده روز گزارش گردد.

شعبه دوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج

[امضاء]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه:]

بسمه تعالی - آقای امانی سریعاً اقدام قانونی بعمل آید.

[امضاء]

۱۷ بهمن ۱۳۸۹

 

[مُهر]

ورود به دفتر پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان سنندج

شماره: ۹۳۷

تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۹

پیوست: -----

 

[مُهر رسمی با امضاء روی مُهر]

[مُهر دادگستری استان کردستان]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]