[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

/۷۱۵۱

٣ مهر ٧٣

فرمانده محترم پاسگاه انتظامی شماره ۵

احتراماً عطف به شماره ۱۲۶۷/ ۴۵/ ۴۰۱ [تاریخ:] ۵ شهریور ٧٣ مقرر است چنانچه متصرف ملک مصادره‌ای دکتر امان‌الله میثاقی، خانم شعله میثاقی نسبت به تخلیه محل مورد نظر تمکین ننموده و مانع اجرای حکم گردید ضمن اعلام مراتب به نمایندگی با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد محل مورد نظر گردیده صورتجلسه تنظیم کلیه وسایل و لوازمات موجود از محل خارج و ملک تحویل نماینده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نتیجه اعلام شود.

دادسرای انقلاب اسلامی

دادیاری اجرائی احکام

نجف پور

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]