[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع -۳۲(۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١-موسسه/وزارت: کشاورزی و عمران روستائی

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- آقای: بهرام

۴-نام خانوادگی: نبی الهی

۵-نام پدر: علی گدا

۶-شماره شناسنامه و محل صدور

شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان: [حذف شده] فرمانداریکل/استان: [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد:

روز ۱۵ ماه ۱۲ سال ۱۳۱۴

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی

بالاترین مدرک: پنجم متوسطه رشته: -----

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: متصدی عمران و نوسازی روستاها (۳۶)

۱۱-رسته: فنی و مهندسی رشته: تکنسین راه و ساختمان طبقه: سه

۱۲-گروه: شش

۱۳-پایه: دوازده

۱۴-واحد سازمانی: اداره کل تعاون و امور روستاهای مازندران

۱۵-محل خدمت:

شهرستان تنکابن فرمانداریکل/استان مازندران

۱۶-مجوز:

۱۷-نوع حکم: ترفیع

۱۸-شرح حکم: در اجرای ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری و آئین نامه مربوطه بموجب اینحکم از تاریخ ۱ دی ۵۹ از پایه یازده و مبلغ ۳۷۰۰۰ ریال حقوق به پایه دوازده و مبلغ ۳۸۹۰۰ ریال حقوق ترفیع می‌یابد مبلغ ۱۹۰۰ ریال افزایش ماه اول بسود صندوق بازنشستگی برداشت خواهد شد. پ

۱۹-حقوق مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف-حقوق: پایه گروه ۳۸۹۰۰ ریال

ب-تفاوت تطبیق حقوق ----- ریال

پ-مجموع مزایای مستعمر و مزایای موقت شغل

فوق‌العاده شغل ۲۴۰۰۰ ریال

ت-تفاوت تطبیق و مزایا ----- ریال

ث-فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ----- ریال

ج-فوق‌العاده بدی آب و هوا ----- ریال

چ-فوق‌العاده محرومیت از تسحیلات زندگی ۶۲۲۴ ریال

ح-فوق‌العاده محل خدمت ----- ریال

خ-سایر مزایا ----- ریال

جمع: ۶۹۱۲۴ ريال

۲۰-حقوق مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ (بحروف) شصت و نه هزار و یکصدو بیست و چهار ریال

پس از وضع کسورقانونی از اعتبار مربوطه فصل یک مواد ۱ و ۲ قابل پرداخت است

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۱ دی ۱۳۵۹

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ ۸ دی ۱۳۵۹ شماره  ۱۲۷۴۸ / ۲

۲۳-نام و نام خانوادگی مسئول: یحیی زاده

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیر کل تعاون و سرپرست اداره کل تعاون و امور روستاهای مازندران

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]