[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

شماره پرونده -----

 

مشخصات طرفین

خواهان: مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)

محل اقامت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از چهار راه امیر اکرم خیابان شهید هاشمی‌فر پلاک ۲۰

خوانده: خانم طاهره فروغی

فرزند: اسفندیار

شغل: خانه‌دار

محل اقامت: تهران [آدرس]

وکیل یا نماینده قانونی: -----

تعیین خواسته و بهای آن: رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید و رفع تصرف از یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۴/۳۴۳۴ واقع در بخش ۱۱ تهران بانضمام خسارات بشرح متن.

دلائل و منضمات دادخواست:

۱- فتوکپی احکام صادره از شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عالی انقلاب اسلامی

۲- فتوکپی استعلام ثبتی

۳- تحقیق و معاینه محلی

۴- دلیل سمت و حدود اختیارات.

ریاست محترم دادگاههای حقوقی در تهران

احتراماً بحسب دلالت دادنامه‌های صادره از شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادگاه عالی انقلاب اسلامی تمامی اموال احمد بشیری از جمله پلاک ثبتی شماره ۴/۳۴۳۴ واقع در بخش ۱۱ تهران مصادره و در اجرای مقررات بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و شصت و پنج در تملک این نهاد قرار گرفته است. نظر به اینکه خوانده یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی مزبور واقع در طبقه اول را در تصرف دارد و با توجه به اینکه با مراجعات مکرر اقدامی از ناحیه مشارالیها در جهت رفع تصرف و تحویل محل به عمل نیامده است و نظر به اینکه این نهاد هیچگونه رضایتی به ادامه تصرفات خلاف شرع نامبرده ندارد فلذا به‌موجب این دادخواست و با توجه به دلائل پیوست از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید و رفع تصرفات غاصبانه بانضمام خسارات دادرسی مورد استدعا میباشد بدیهی است در خصوص اجرت‌المثل ایام تصرف متعاقباً و به‌طور جداگانه مبادرت به طرح دعوی خواهد شد.

و من ا... التوفیق

مدیرعامل – رفیقدوست

محل امضاء – مهر – انگشت

[امضا]

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره -----

تاریخ -----

 

شعبه ----- دادگاه ----- رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده -----

تاریخ ----- امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]