[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

[آرم دادگستری]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

جزوه‌دان:----- پرونده:----- صفحه: -----

رونوشت:----- مورخ:-----  -----۱۳۷

 

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی: ۵ بهمن ۷۱ شماره دادنامه  ۱۰۱۵ – ۵ بهمن ۷۱ کلاسه پرونده: ۱۴۲-۷۱-۷۰۰

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۴۳ دادگاه کیفری یک تهران بریاست حجةالاسلام محمدی

شاکی: ۱- آقای منصور ۲- بیوک هر دو نفر شهرت گلشنی – تهران خ ۱۶ متری اول مجیدیه کوچه ۱۱ پلاک ۳۰

متهم: آقای امیر‌حسین حاتمی فرزند عین‌اله- شهر زیبا بلوار آیت‌الله کاشانی بلوار آسیا ۱۲ متری گلها پلاک ۲ طبقه دوم منزل دوم

گردشکار: متهم موصوف باتهام قتل غیر‌عمدی تحت تعقیب دادسرای تهران واقع و طبق کیفرخواست مورخه ۲۶ آبان ۷۱ تقاضای مجازات نامبرده شده ۱- پرونده امر [ناخوانا] دادگاه ارجاع و در جلسه فوق دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و اخذ آخرین دفاع از متهم ختم رسیدگی را اعلام و دادگاه در وقت مقرر بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای امیر‌حسین حاتمی مبنی بر یک فقره قتل غیر‌عمدی خانم روحیه یار‌محمدی که در مذهب بهائیت بوده و ایراد صدمه بدنی غیر‌عمدی به بیوک گلشنی آنهم بهائی میباشد نظر به اقرار وی در برگ ۲۸ پرونده و نظریه کارشناس که علت اصلی تصادف را عدم رعایت نظامات دولتی از ناحیه راننده وانت نیسان پاترول بشماره ۱۵۹۲۶- ل.س ۲۵ میباشد و اقرار وی در محضر دادگاه لذا از جهت عدم رعایت نظامات دولتی مستنداً بمادتین ۱۴۹ و ۱۵۲ قانون تعزیرات و بند ب تبصره ۱۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی کشور نامبرده را بسود صندوق دولت به پرداخت ده هزار تومان جزای نقدی محکوم مینماید و در خصوص ارتکاب قتل و ایراد صدمه با توجه باینکه مقتوله بهائی بوده و مصدوم هم بهائی میباشد و از نظر قانون اسلامی طبق فتوای حضرت امام راحل رحمت‌اله علیه در برگ ۵۵۹ تحریر ‌الوسیله جلد دوم خمس مسئله ۳۱ غیر از اهل ذمی ادیان دیگر سواء صاحب عهد باشند یا نه و اینکه دعوت حق بآنها برسد یا نه دیه ندارد و اگر اهل کتاب از ذمه خارج شود دیه ندارد لذا چون مقتوله و مصدوم دیه شرعی ندارد حکم بموقوفی تعقیب متهم از این جهت صادر و اعلام میگردد دفتر پس از ابلاغ حکم و ثبت نتیجه پرونده را باجرای احکام ارسال فرمائید% آ

 

 

 

 

رئیس شعبه ۱۴۳ دادگاه کیفری یک تهران: محمدی

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]