[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دادنامه

دادگاه -----

فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوا

تاریخ: -----۱۳۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

بتاریخ: ۱۵ مهر ١٣٨٧

پرونده کلاسه: ۸۷۰۱۷۳ /۶ ت

دادنامه شماره: ۸۷۰۹۹۷۸۱۱۶۶۰۰۱۴۸

 

مرجع رسیدگی: شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان همدان

تجدید نظر خواه: دادستان محترم دادسرای همدان

تجدید نظر خوانده: ۱- مظفر ایوبی فرزند یونس آدرس [حذف شده] ۲- پرویز سیفی فرزند نظام اله آدرس [حذف شده] ۳- بهروز راشدی فرزند شجاع آدرس [حذف شده] ۴- شاهرخ عباسی فرزند محبوب اله آدرس [حذف شده]

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره ۸۶ /۱۷۱۳ صادره از شعبه هفتم تجدید نظر استان همدان

گردشکار: پس از ابلاغ رأی و اعتراض به آن و وصول پرونده به این شعبه در وقت فوق‌العاده دادگاه با توجه به مفاد محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

در این پرونده ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله شاهرودی در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه اصداری از شعبه هفتم محاکم تجدید نظر استان همدان را خلاف بین شرع تشخیص ضمن تجویز اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد در شعبه همعرض موافقت فرموده‌اند بدین شرح که شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی همدان تعدادی از متهمین که اسامی و مشخصات آنان در پرونده مضبوط است را به اتهام تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه محترم صدرالذکر با این استدلال که تبلیغ به نفع بهائیت نمی‌توان عنوان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام تلقی گردد با پذیرش تجدیدنظرخواهی رأی بر برائت متهمین صادر می‌نماید با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات صورت گرفته در مراحل مختلف دادرسی اعم از گزارش مأمورین و اظهارات متهمین در دادسرا و دادگاه تجویز اعاده دادرسی موجه مشخص می‌گردد زیرا به تعبیر امام راحل (قدس سره) ترویج فرقه ضاله بهائیت در واقع نفی و انکار مذهب جعفری و جمهوری اسلامی و انکار ضروریات دین و خاتمیت رسول گرامی اسلام (ص) و مهدویت مهدی موعود (عج) و اعتقاد به جانشینی علی محمد باب (طفل نامشروع استکبار) به عنوان مهدی و خاتم الانبیاء معرفی نموده است و از آنجا که سرسلسله بهائیت در اسرائیل فعالیت تبلیغی دارند می‌توان گفت بهائیت جزء فئه یاغیه هستند و تا زمانی که مرکز فئه یاغیه محفوظ و ثابت باشد (اسرائیل، رژیمی که اساسی‌ترین رمز ماندگاری خود را ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از گروه‌های مخالف آن می‌داند) هیچ تردیدی در جرم بودن تبلیغ به نفع بهائیت و مطابقت فعل انتسابی با ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی باقی نمی‌ماند بنابراین با توجه به مراتب فوق صدور دادنامه شماره ۱۷۱۳ - ۲۵ اسفند ۱۳۸۶ از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر همدان وجاهت شرعی و قانونی نداشته است، لذا دادنامه موصوف مستنداً به ماده ۲۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری فسخ می‌گردد و در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقایان مظفر ایوبی فرزند یونس، پرویز سیفی فرزند نظام اله، بهروز راشدی فرزند شجاع و شاهرضا عباسی فرزند محبوب الله نسبت به دادنامه شماره ۸۵ /۲۲۰۵ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی همدان نظر به اینکه از جانب تجدید‌نظر‌خواهان ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید بعمل نیامده است و تجدید نظر‌خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون اخیرالذکر منطبق نمی‌باشد. لذا ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی دادنامه تجدید‌نظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است./ع

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان همدان

متقی

مستشار شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان همدان

حبیب‌وند

 

رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان همدان

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه اول]

۸ آبان ۱۳۸۷

[امضا]

 

[مهر در پائین صفحه اول]

۶ آبان ۱۳۸۷

[مهر در وسط صفحه اول]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]