[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

بسمه تعالی       

شماره ۶۳۰/ ۲۲۱۴۹

تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰

پیوست-----

 

آقای بهزادی جانمی نجف‌آبادی

اخراجی وزارت کشاورزی و عمران روستائی

دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل ملت مسلمان و به پا خواسته کشور ایران مسئولیت دارد و نمیتواند از بیت‌المال مسلمین حقوق و مزایا افرادی پرداخت نماید که تابع مسلک ساختگی ضاله بهائیت میباشند و اکثر اعضاء محفل ملی آنها را اشخاص خائن به ملک و ملت همچون:

١-تیمسار سرلشکر مقربی، جاسوس شوروی

٢- تیمسار سرتیپ دکتر ریاض اله قدیمی، پزشک مخصوص ساواک

٣-سرهنگ نجی، فراری

۴-دکتر شاپور راسخ، همکار ساواک و فراری

۵-دکتر مهری راسخ مربی ولیعهد فراری و صدها افراد نظیر اینها و از طرفی اصلاً استخدام چنین افرادی بر طبق قانون مصوب ١٣٠١ مجوزی نداشته است و بایستی کلیه وجهی را که از صندوق دولت دریافت نموده‌اند باز پس گرفته شود./ک

از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]