[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

پرونده مرجوعی کلاسه ۶۶ / تا / ۱۲۴۵۴ /١ دادگاه انقلاب تهران اوین مربوط به عزیزاله متحده فرزند عبدالرزاق عضو فرقه ضاله بهائیت و متواری از کشور در دادگاه انقلاب اسلامی یاد شده نظر به استرداد یک باب منزل وی داده شده در مناط حکم مزبور کلیه اموال وی اعم از آنان که بنام متهم یا به‌طور صوری بنام فرزندان و خویشاوندان نامبرده صادر گردید و در متن تائیدیه دادگاه عالی نیز آمده است اجمالی وجود داشت بار دوم در دادگاه عالی انقلاب اسلامی مطرح نتیجه بشرح زیر اعلام میگردد.

بحکایت اوراق پرونده و مدارک موجود در آن عضویت متهم یاد شده در فرقه ضاله بهائیت و متواری بودن وی از کشور محرز بنظر میرسد حسب نظریه مبارک حضرت آیة العظمی نظری در مورد اموال بهائیان متواری از کشور در صورت نقد وارث مسلمان کلیه اموال بجا مانده آنان فاقد حرمت اسلامی بوده و لذا مصادره آن بنفع دولت اسلامی بلا مانع و نیز تائید میگردد.

[امضا روی مهر رسمی]

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

رأی مورد تائید دادگاه محترم عالی قرار گرفته و لذا رأی مورخه ٢٨  فروردین   ۶۷ انشاء شد در اجرای آن اقدام قانونی بعمل آید

حاکم شرع [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

٧  مهر  ۶۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]