[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

برگ بازجوئی و صورتمجلس

صفحه -----

جلسه -----

نام -----نام خانوادگی -----شعبه-----تاریخ: روز ----- ١٣ کلاسه پرونده -----

کلاسه دادگاه ۷۴ /٣٢٩ / د

شماره دادنامه ۷۴ /٣٢٣/ د -ر

بتاریخ ۶ اردیبهشت ١٣۷۴ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده ۱۵۲۴ /۵۱ /٧٠ بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۱۵۳۴ /۵۹ /٧٠ موضوع خانم لادن ربانی فرزند محمد با توجه به محتویات پرونده گزارش ۶۵۹۳۴ / م / ٢٣٣ مورخ ۴ اردیبهشت  اداره اطلاعات یزد که حکایت دارد نامبرده بهائی و فراری میباشد و در کشور آمریکا سکونت دارد، لذا دادگاه موضوع را از مصادیق حکم ۵۹ /٧٠ این دادگاه دانسته و حکم به مصادره اموال وی به نفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) یزد صادر و اعلام میدارد./ج

 

فلاح

رئیس شعبه ١دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

اجرای احکام نمائید

[امضا]

بسمه تعالی

فتوکپی برابر اصل را داراست

 

 

 

[ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]