[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

برگ بازجوئی و صورتمجلس

صفحه

جلسه

نام ----- نام خانوادگی ----- شعبه ----- تاریخ روز----- ١٣کلاسه پرونده-----

 

کلاسه دادگاه ۷۴ / ۵۷۹ / د

شماره دادنامه:  ۷۴ /  ۵۴۸ / د - ر

 

تاریخ ۲۵   اردیبهشت  ۷۴ جلسه شعبه دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ٣٣٣ / ۵۹ / ٧٠ به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص پرونده  ٣٣٣ / ۵۹ / ٧٠ موضوع عبدالحسین ثابتی علی ‌آبادی فرزند علی ‌اکبر با توجه به محتویات پرونده و گزارش شماره  ۶۶۹۰۷ / م / ٢٣٣ مورخ ١٩ اردیبهشت ۷۴ اداره محترم اطلاعات استان یزد که حکایت دارد نامبرده بهائی بوده و کلیه فرزندانش نیز وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشند لذا دادگاه موضوع را از مصادیق فرمان امام خمینی (ره) دانسته و حکم به ضبط اموال وی به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام یزد صادر و اعلام می‌ دارد./ج

فلاح

رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

اجراء احکام—فلاح [امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 ۹۶۴

۶  خرداد  ۷۴

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]