[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۵۸

شماره: ۲۳۶

پیوست: -----

به: -----

از: -----

موضوع: بنیاد مستضعفین

به پیوست دو نسخه حکم استرداد اموال مربوط شرکتهای امناء، وهاج، مطلع، نونهالان و عطاء اقراری به شماره‌ها [[حذف شده] - ۱۶ آبان ۵۸ و [حذف شده] آبان ۵۸ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی مرکز جهت کشف و ضبط اموال یاد شده ارسال می‌گردد.

دفتر دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

[امضا روی مهر رسمی]

 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز شعبه اول

دایره حقوقی

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ۲۵۶۲

۲۳ آبان ۱۳۵۸

[تعدادی یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]