[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی استان خراسان

بسمه تعالی

شماره۱۵۱

تاریخ : ۱۴ بهمن۱۳۶۰

پیوست-----

 

شورای محترم مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

نظر باینکه آقای مهران تشکر به فرقه ضاله بهائیت منتسب میباشد. طبق ضوابط اعلام شده از وزارت فرهنگ و آموزش عالی (بند یک ماده یازده) نمی توان از ایشان ثبت نام بعمل آورد.

شورای پذیرش دانشگاه

 

رونوشت:

دانشگده علوم جهت اطلاع

[ناخوانا] دانشجویان فعلی جهت اطلاع

آقای مهران تشکر برای اطلاع

رئیس دانشگاه و دبیر شورای

شورای مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

دکتر محمد مهدی اعتمادی

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

شماره: ۷۷۴۸

تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۶۰

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]