[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٥ /١٩٣ / ٧٤

تاریخ ١٢ تیر ١٣٧٤

 

 بسمه تعالی

[آرم]

 جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم]

دادگاه انقلاب اسلامی

اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوع الخروجی

بدینوسیله به آن اداره کل ابلاغ و اعلام میگردد خانم نرگس جعفری فرزند علی بشماره شناسنامه [حذف شده] تاریخ تولد ١٣٣٢ مشهد دارای پرونده کلاسه شماره ٧٤ / ١٣٣٥ - ١٧٦ باتهام همکاری و ترویج فرقه ضاله بهائیت در این شعبه تحت تعقیب میباشد و از خروج نامبرده جلوگیری و ایشان را پس از دستگیری به این شعبه معرفی نماید.

رونوشت:

نیروی انتظامی کل کشور

[مهر رسمی]

شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی

دادگاه انقلاب اسلامی تهران

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]