[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره  ۳۷۵۲ / ۶۲ / ع

پیوست-----

 

پرونده کلاسه  ١٠٩٨ / ١١٠ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز اتهامی عباس مهاجری فرزند حبیب[لله]. که باتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت و مضله بهائیت و به علت مسافرت بخارج از کشور غیاباً محاکمه و نظر به مصادره اموالش بنفع دولت جمهوری اسلامی داده شده بود در دادگاه عالی انقلاب اسلامی بررسی و نتیجه بشرح زیر اعلام میشود.

حسب اوراق پرونده بویژه اظهارات وکیل محترم سید محسن عظیمی و شمس ا[لله]. رزاقی دائی او و همچنین اظهارات شرکاء وی بهائی بودن یاد شده محرز و مسلم است.

چنانچه مسافرت نامبرده نیز تحت عنوان مهاجرت برای قاضی محترم شرع محرز و قطعی است کما هو الظاهر نظریه فوق‌الذکر [ناخوانا] با موازین قضائی و مورد تأیید است.ع

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

امور اجرائی کارشناسی کل انقلاب اسلامی چون حکم مزبور مورد تائید دادگاه عالی قرار گرفته حکم اجرای آن صادر و اعلام میگردد

حاکم شرع

[امضا روی مهر رسمی]

فتوکپی برابر با اصل است

 [یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

٠٨٠١٣٠٩

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]