[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

چاپ دادنامه

 

[آرم]

دیوان عدالت اداری

قوه قضاییه

 

دادنامه

 

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبه سوم دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۵۱۰

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۰۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۳۸۰

شماره بایگانی شعبه: ۹۲۰۳۹۲، ۹۲۰۴۴۵

تاریخ تنظیم: ۷ خرداد ۱۳۹۳

پیوست:-----

 

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

[امضا]

 

تاریخ رسیدگی: ۷ خرداد ۹۳

کلاسه پرونده: ۹۲۰۳۹۲

شماره دادنامه: ۵۱۴

 

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیام ولی فرزند عباداله

طرف شکایت: ۱- شورای تأمین شهرستان نظرآباد (استان البرز) ۲- شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

خواسته: ابطال مصوبه شورای تأمین شهرستان کرج ۲- الزام وزارت بهداشت به صدور مجوز معرفی شده ۳- تعیین خسارت مالی

گردشکار: برابر اوراق و محتویات پرونده شاکی طی پرونده کلاسه ۹۰۳۹۸۳ به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد (کرج) نسبت به پلمپ واحد عینک‌سازی خود اعتراض نموده و عنوان داشته است با وجود معرفی مسئول فنی از ادامه کار وی که محل کسب درآمد خود و خانواده است جلوگیری بعمل می‌آید در مورد این پرونده طرف شکایت پاسخ داده بود که در اجرای مصوبه شورای تأمین شهرستان محل عینک‌سازی شاکی پلمپ شده است به همین جهت طی دادنامه شماره ۲۵/۱۰ /۹۱ - ۳۰۳۲۹۶ قرار رد شکایت صادرشده است. پس از آن شاکی طی پرونده‌ای کلاسه ۹۲۰۴۲۵ – ۳۹۲ - ۹۲ مجدداً با طرف شکایت قرار دادن شورای تأمین شهرستان و وزارت بهداشت و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظر‌آباد (استان البرز) خواهان ابطال مصوبه شورای تأمین شهرستان در مورد تعطیلی محل کسب خود نیز الزام شبکه بهداشت و درمان نظر‌آباد کرج به صدور پروانه مسئول فنی معرفی شده و اجازه ادامه اشتغال خود شده است بدین توضیح که عنوان داشته با توجه به سوابق طولانی دارای پروانه کسب معتبر برای عینک‌سازی است و برای تکمیل پرونده یک نفر اپتومتریست را به عنوان مسئول فنی به شبکه بهداشت درمان محل معرفی نموده لیکن بدون دلیل موجه از صدور پروانه مسئول فنی و اجازه ادامه کسب وی خودداری می‌شود. فرمانداری نظرآباد در پاسخ عنوان داشته با بررسی اوراق هیچگونه جلسه‌ای و مصوبه‌ای در تاریخ عنوان شده و مربوط به دادخواست شاکی از سوی شورای تأمین شهرستان مشهود نیست و تنها تصمیمی که شورای تأمین در ۱۳ آبان ۱۳۸۷ داشته است متضمن لزوم برخورد و تعطیلی و پلمپ واحدهای عینک‌سازی و عینک‌فروشان بدون مجوز است. پاسخ شبکه بهداشت و درمان نظر‌آباد بشرح نامه شماره ۹/۷/۹۲ - ۱۴۰ /ن/ح/م بطور خلاصه مشعر بر این است که با توجه اینکه شهرستان دارای متخصص چشم‌پزشکی و موسسه ساخت و فروش عینک طبی می‌باشد با درخواست نامبرده موافقت نشده است توضیح نمایندگان آن شبکه به شرح صورتجلسه اخذ توضیح مورخه ۲۶ بهمن ۹۲ نیز بر وجود نامه شورای تأمین شهرستان در این خصوص تأکید دارد با توجه به پرونده و بررسی دفاعیه شورای تأمین استان در پرونده ۹۲۰۴۴۵ از نظر این شعبه اخذ دفاعیات و توضیحات تکمیلی شورای تأمین منتفی است و شعبه با توجه به جری تشریفات قانونی و با التفات به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه ۳

نظر به اینکه فرمانداری شهرستان نظرآباد به شرح لایحه دفاعیه ارسالی عنوان داشته که شورای تأمین شهرستان مصوبه‌ای در مورد شخص شاکی مبنی بر پلمپ محل کسب وی نداشته است و با این اوصاف ادعای شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد که عنوان داشته پلمپ محل کسب شاکی در اجرای مصوبه شورای تأمین شهرستان بوده صحیح نمی‌باشد لذا در خصوص شکایت به شورای تأمین رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص شکایت به طرفیت شبکه بهداشت و درمان کرج با عنایت به اینکه شاکی دارای پروانه کسب شماره ۱۰/۶/۸۴ - ۱۸۰ عینک‌سازی می‌باشد که تا تاریخ ۱۰ شهریور ۹۴ اعتبار دارد و از طرفی وی برای صدور پروانه مسئول فنی به شبکه بهداشت و درمان مسئول فنی معرفی نموده و حسب محتویات پرونده ظرفیت جمعیتی شهرستان محدودیتی برای اشتغال شاکی ندارد؛ و اینکه بر اساس اصول مسلم حقوقی اساس ممانعت از اشتغال شاکی بایستی متکی به دلایل قانونی باشد بویژه اینکه شاکی سابقه اشتغال به عنوان عینک‌سازی را دارد و برای وی حق ایجاد شده است و با توجه به داشتن شرایط کلی قانونی انتظار شروع شاکی از شبکه بهداشت و درمان اجابت خواسته وی است در نتیجه حکم به الزام شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد به پذیرش درخواست شاکی در مورد معرفی مسئول فنی و بررسی آن و صدور پروانه مربوطه و اجازه اشتغال شاکی با رعایت سایر مقررات صادر و اعلام می‌گردد در خصوص مطالبه خسارت به جهت اینکه موضوعاً خارج از مصادیق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است و قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است./۱۰

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

ذبیح اله واحدی

[امضا]

[مهر:] فتوکپی- رونوشت برابر با اصل است

 

نشانی: تهران – ضلع جنوبی پارک شهر – خیابان بهشت - دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]