وزارت کشور

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

ناحیه انتظامی تهران بزرگ

منطقه انتظامی شمال

 

تاریخ ١٩ تیر  ١٣٧٤

شماره ٧٤ ٢٩٣ - ١١٤

بنام خدا

 

از: اطلاعات منطقه انتظامی شمال تهران

به: اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران

 

موضوع: ممنوع الخروجی و جلب خانم نرگس جعفری فرزند علی بشماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] عطف بنامه شماره ٥ /١٩٣ /٧٤ شعبه پنجم دادسرای انقلاب اسلامی ایران در رابطه با ممنوع الخروجی و جلب نامبرده بالا باتهام همکاری با فرقه ضاله بهائیت دستور فرمائید پرسنل آن اداره شخص مذکور را دستگیر و به این نیرو معرفی نمایند%

 

سرتیپ ٢ پاسدار محمد اکبر نژاد

فرمانده اطلاعات منطقه شمال

[امضا و مهر رسمی]