[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی

شهرستان قزوین

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ۱۹ تیر ۶۱

شماره ۷۹۴ / ۶۰

پیوست -----

 

ریاست بیمارستان امام صادق قزوین

بدینوسیله اعلام میدارد که تحویل اجساد محمد منصوری به آقای ولی ا [لله] منصوری و جدید ا [لله] اشرف به خانم فاطمه اشرف همسر وی و منوچهر فرزانه مؤید به خانم مهرانگیز صمدانی همسر و محمد عباسی به خانم زیور عباسی همسر وی بلامانع است و مقررات صدور جواز دفن و غیره طبق روش معمول انجام گیرد.

جانشین [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی قزوین

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]