[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ۵ دی ۶۲

شماره ۳۱۴ م ع

پیوست-----

 

پرونده کلاسه ۶۲/[؟]/۳۳۴۲۸ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مربوط به عباس مهرنوش فرزند عبدالمجید و خواهر وی خانم منیره مهرنوش و فرزندانش که از اعضا فرقه ضاله بهائیت میباشند و به انگلستان مهاجرت نموده‌اند در دادگاه مربوطه به مصادره کلیه اموال آنها نظر داده‌شده است در دادگاه عالی انقلاب اسلامی مطرح و نتیجه پس از مشورت بشرح زیر اعلام میگردد.

بر حسب مندرجات پرونده نامبردگان از اعضاء فرقه ضاله میباشند و عباس مهرنوش چون در حدود ۲۵ سال است مهاجرت و بعد از انقلاب حتی یکبار بایران نیامده لذا خودش مشمول [ناخوانا] حکومت اسلامی قرار نگرفته و اموالش نیز داخل در [ناخوانا] نمی‌باشد و نظر به ضبط اموال وی طبق موازین قضایی اسلامی است و تائید میشود. لیکن خانم منیره مهرنوش که در زمان انقلاب مسافرت نموده و بنا بر اظهارات همسرش و طبق ترجمه گواهی‌نامه مورخ ٧ بهمن۶۱  دکتر معالج وی در لندن که [ناخوانا] به مهر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی است وی مدتی است تحت معالجه می‌باشد و احتیاج به بستری شدن در بیمارستان دارد و قادر به مسافرت نیست که ارسال گواهینامه حاکی از آنستکه وی عازم مراجعت به ایران است و خود را پناهنده حکومت اسلامی میداند. و چون هیچگونه فعالیت بر علیه حکومت اسلامی از وی در پرونده منعکس نیست بعید بنظر میرسد که حکومت اسلامی در مورد وی که ظاهراً بطور موقت معذور از مراجعت است با سایر بهائیان که مقیم کشور اسلامی و غیر محاربند و فعالیتی بر [ناخوانا] حکومت اسلامی ندارد . فرق قائل شود و عمارت مسکونی ویرا که ظاهراً چندان [ناخوانا] نیست و شوهرش هم در آن سکنی دارد. از [ناخوانا] خارج کند لذا تائید ضبط اموال و [ناخوانا] دولت اسلامی مشکل است مگر اینکه اثبات شود که فعالیت علیه حکومت اسلامی داشته و یا اینکه با مدارک اثبات شود اقامتش بمنظور سکونت است نه بخاطر کسالت که در اینصورت بدون تردید ضبط اموال وی منطبق با موازین قضای اسلامی است و تائید میگردد.

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]