[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

برگ بازجوئی و صورتمجلس

 

صفحه-----

جلسه-----

نام----- نام خانوادگی----- شعبه----- تاریخ روز.-----١٣ کلاسه پرونده-----

کلاسه دادگاه- ٧٣ / ۱۵۹۸ / د

شماره دادنامه – ٧٣ / ۱۲۶۶ / د-ر

 

بتاریخ ٢٢  آبان  ٧٣ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده  ۱۴۰۸ / ۵۹ / ٧٠  بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ۱۴۰۸ / ۵۹ / ٧٠  موضوع سید محمود ایزدی و همسرش با توجه به محتویات پرونده و گزارش ۵۱۹۴۳ / م / ٢٣٣  مورخ ٧  شهریور  ٧٣ اداره کل اطلاعات یزد که حکایت دارد نامبرده و همسرش فوت نموده‌اند و فرزندان آنها نیز بهائی میباشند لذا موضوع از مصادیق حکم ۵۹/٧٠ این دادگاه بوده و حکم به ضبط اموال آنان بنفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام صادر و اعلام میگردد./

فلاح

رئیس شعبه ١دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

٢٢ آبان  ٧٣

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

اجرای احکام

[ناخوانا]

۲۴۶۲۳ [تاریخ:] ۱۴ فروردین   ٧٣

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]