[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فاحکم بین الناس بالحق

دادنامه

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

شماره

تاریخ

صفحه.۹۷۰۶

 

بسمه تعالی

 

بتاریخ  آبان  ۶۲در وقت فوق‌العاده شعبه ١٢دادگاه انقلاب اسلامی مرکز برای رسیدگی به پرونده دکتر سیروس علائی فرزند عبدلعلی سهامدار و مدیرعامل شرکت‌های رادکو و [ناخوانا] او تشکیل جلسه داد. بدلالت اوراق پرونده نامبرده از سران فرقه ضاله بهائیت از مبلغین فعال و معروف تشکیلات بهائی-- عضو محفل ملی- عضو مشاورین قاره‌ای – عضو لجنه مهاجرت و لجنه ارتباط شرق و غرب و نماینده محفل ملی در جلسات انجمن شور مرکزی لجنه‌های منطقه‌ای شانزده‌گانه تشکیلات صهیونیستی بهائیت بوده و در اجرای برنامه‌ها و طرحهای استعماری درازمدت بهائیان

و ارائه نقشه‌ها و طرح‌های مختلف تبلیغاتی و اقتصادی و ارتباط مستقیم با مرکز جاسوسی بهائیت در اسرائیل غاصب و محافل بهائیت سایر کشورها و ارتباطات صهیونیستی بین‌المللی نقش مؤثر داشته و از تئوریسین‌های فرقه ضاله بهائیت بشمار میآمده است. به صورتیکه از اقدامات مؤثر او در لجنه مهاجرت و مأموریتهای مهم مسلکی و ارائه طرحها و نظرات از طرف تشکیلات بهائیت قدردانی بعمل آمده است که مشروح خدمات و عملیات وی و شعاع فعالیت او در داخل ایران و سطح بین‌المللی در گزارش دادسرا منعکس است.سیروس علائی همزمان با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی متواری گردید و از کشور فرار نموده است و با تمام اعضای خانواده خود در امریکای جهانخوار زندگی مینماید علیهذا دادگاه انقلاب اسلامی مرکز بجهت قرار داشتن متهم در شمار ائمه کفر حربی معتقد باسترداد کلیه اموال منقول و غیر منقول دکتر سیروس علائی و خانواده بهائی او که همگی در خارج از ایران بسر میبرند و سهام آنان در شرکتها و بانکها بنفع بیت‌المال مسلمین است. و پرونده را برای اظهار نظر دادگاه عالی انقلاب اسلامی ارسال میدارد تا پس از اعلام نظر آن دادگاه محترم بانشاء رأی مبادرت گردد.

 

 

 

 

حاکم شرع شعبه ١٢ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

[امضا روی مهر رسمی]

۵  آبان  ۶۲

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]