[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ٢٩  دی ۶۲

شماره ۵۴۱/ع

پیوست -----

پرونده کلاسه ۶۲ / م /۳۵۹۱۵دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مربوط به دکتر سیروس علائی فرزند عبدالعلی که در رابطه با فعالیت در فرقه ضاله بهائیت و فرار از کشور مصادره اموال و استرداد آن به بیت‌المال نظر داده شده است مورد رسیدگی دادگاه عالی انقلاب اسلامی قرار گرفت و نتیجه بشرح زیر اعلام میگردد.

طبق مدارک موجود در پرونده متهم از سران کفر و از فعال‌ترین مبلغین تشکیلات بهائیان بوده است. وی عضو محفل ملی بهائیان و عضو مشاورین قاره‌ای و عضو لجنه مهاجرت ووو... که در اجرای برنامه و طرحهای درازمدت بهائیان دخالت داشته است و بر اثر فعالیت بسیار وی رابط بین مرکز جاسوسی بهائیت در اسرائیل و محافل بهائیت در کشورها بوده است که از مدارک و ادله مشبه در پرونده موجود است.

علیهذا مشارالیه یکی از ائمه کفر بحساب می‌آید که آیه شریفه میفرمایند قاتلو هم یعذیهم اله و چون دسترسی بخود او نمی‌باشد از جهت فرار از دست عدالت با نظریه استرداد اموال وی به بیت‌المال که مطابق با موازین است موافقت می‌شود تأیید می‌گردد.

 

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

یسمه تعالی

حکم باسترداد کلیه اموال بجا مانده متهم دکتر سیروس اعلائی فرزند عبدالعلی انشاء شد بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران [ناخوانا] احکام اقدام نمائید.

[امضا روی مهر رسمی]

٢   اسفند  ۶۲

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]