[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 دادگستری کل کردستان

فلا تتبوا الهوی ان تعدلوا

 

شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۸۷۳۴۶۰۰۹۴۰

تاریخ: ٠٢ آذر ۱۳۹۵

شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۸۷۳۵۵۰۰۴۷۰

شماره بایگانی شعبه ۹۵۰۶۴۳

 

شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهر قروه (١٠١ جزائی سابق)

دادنامه

 

پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۸۷۳۵۵۰۰۴۷۰ شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهر قروه (١٠١ جزائی سابق) تصمیم نهائی شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۳۴۶۰۰۹۴۰

شاکی: مدیریت جهاد کشاورزی قروه با نمایندگی خانم سمیرا صابران به نشانی کردستان قروه اداره جهاد کشاورزی

 متهم: آقای خلیل اقدامیان به نشانی کردستان قروه [آدرس]

اتهام: تغیر غیرمجاز کاربری ارضی زراعتی و باغها

گردشکار متهم فوق‌الذکر به اتهام مذکور تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه با وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه بالا اینک به تاریخ فوق در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان قروه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأی می‌نماید

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای خلیل اقدامیان فرزند محمد، ٨٠ ساله مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز مقدار ١١٠ مترمربع از اراضی زراعی/باغی واقع در جاده روستای شیخ جعفر، موضوع کیفرخواست شماره ۹۵۱۰۴۳۸۷۳۴۰۰۰۶۸۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قروه، دادگاه با توجه به دفاعیات مؤثر متهم مبنی بر اینکه زمین موردنظر (محل موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی) قریب به ۴۵ سال است که به‌عنوان قبرستان (جهت دفن اموات متعلق به فرقه بهائیت) مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد و زمین کشاورزی و باغ نیست تا با ساخت غسالخانه (که حدوداً ۱۵ سال قبل توسط متهم در آن محل احداث گردیده است کاربری آن تغییر داده‌شده باشد و از طرفی با احراز این موضوع که محل موردنظر، در حقیقت دارای کاربری کشاورزی یا باغی نبوده بلکه صرفاً به‌عنوان قبرستان در طی سالیان متمادی مورد بهره‌برداری قرار میگرفته و وجود غسالخانه نیز عرفا از ملزومات یک قبرستان بشمار می‌آید لذا با توجه به‌مراتب معروضه فوق (صرف‌نظر از عدم ارائه صورت‌جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها از سوی اداره جهاد کشاورزی) به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی و عدم احراز وقوع بزه تغییر کاربری از جانب متهم، ضمن مرعی داشتن اصل مسلم برائت مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید.

 رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد / ص

مرتضی حبیب زاده

 رئیس شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان قروه

[امضا]

۲۴ آذر ۹۵

 

[مهر:] تصویر دادنامه برابر با اصل و اداری است

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]