[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

کمیته موقت انقلاب اسلامی

شماره ۴۵۵۰

تاریخ ١٠ شهریور  ۵۸

آقای رضا کوشکستانی باتفاق همراهان مسلح

موضوع مأموریّت بازرسی منزل عباس مهرابی و در صورت لزوم احضار ایشان

محل مأموریّت خیابان قره نی

از تاریخ ٢٠ شهریور  ۵۸ الی اطلاع ثانوی

سرگروه آقای رضا کوشکستانی

انتظامات – مهر و امضاء

[امضا روی مهر رسمی] [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]